Obchodné podmienky

I.Úvod

Cestovná kancelária dovolenkyonline.sk, s.r.o., (ďalej len CK) , sídlom: Bajkalská 25, 827 18 , Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 52411/B, IČO: 44 139 331, DIČ: 2022634240, IČ DPH: neplatca (ďalej len "CK") je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných slovenských cestovných kancelárií (ďalej len "CK"). CK má so všetkými CK uzatvorenú mandátnu zmluvu, ktorá CK oprávňuje na predaj zájazdov zastúpených CK. Všetky CK predkladajú každoročne doklad o poistení insolventnosti. Zájazdy zverejnené na webe www.dovolenkyonline.sk sú denne aktualizované zo serverov cestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdu. Všetky práva vyhradené. dovolenkyonline.sk si vyhradzuje právo na chyby v zverejňovaných údajoch, ako sú ceny, termíny a pod. Záväzná a konečná je cena uvedená na zmluve o obstaraní zájazdu.

II. Ceny, zľavy, bonusy

dovolenkyonline.sk ponúka zájazdy v rovnakej cene ako usporiadateľská CK, a to vrátane všetkých zliav, vernostných bonusov, akčných výhod a pod. CK poskytuje všetky zľavy, ktoré poskytuje aj usporiadajúca CK, no nie sú spätne nárokovateľné. Pre úplný a správny výpočet celkovej ceny zájazdu je zákazník povinný oznámiť CK všetky údaje vyžadované pre riadnu kalkuláciu dopytovaného zájazdu. Samotná kalkulácia sa všeobecne riadi nasledujúcimi pravidlami: Základná cena za dospelú osobu platí v prípade, že cestujú spolu aspoň dve dospelé osoby. Na vyžiadanie zašleme zákazníkovi cenu za tretie dospelú osobu, ak nie je táto v kalkulácii výslovne uvedená.Prípadný príplatok za jednolôžkovú izbu alebo cenu pre dieťa v sprievode len jednej dospelej osoby, tiež zašlite zákazníkovi na vyžiadanie. Cena za prvé dieťa na prístelke je platná len v prípade, ak sprevádza dieťa dve dospelé osoby. Cenu za druhé dieťa na prístelke zašleme zákazníkovi na požiadanie, ak nie je táto v kalkulácii výslovne uvedená. Detská cena sa uplatňuje iba u dieťaťa, ktoré v deň návratu nedovŕši vek vylučujúci možnosť uplatnenia detskej ceny.

III. Objednávka a postup pri rezervácii

Každý zákazník môže na stránkach www.dovolenkyonline.sk, telefonicky, e-mailom alebo poštou nezáväzne objednať neobmedzený počet zájazdov. CK nemá on line systém prepojenia s databázou organizátora zájazdu. Nevie v čase objednania zájazdu klientom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CK si vyhradzuje právo po zaslaní objednávky na opravu prípadných nezrovnalostí, ktoré sa môžu prejaviť počas implementácie zájazdov do databázy. CK si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne nie sú úplne, alebo neobsahujú správne údaje, i bez odpovede zákazníkovi. Upozorňujeme, že pri ponukách na poslednú chvíľu, tzn. „Last minute“ a „Ultra Last minute“ nemusia byť uvedené úplné informácie. Dané údaje Vám upresní náš pracovník. Cena „Dieťa“ je zvyčajne cena pre dieťa na prvej prístelke ubytované s dvoma dospelými osobami. Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky pracovník CK overí, či je zájazd voľný a ak áno, vytvorí u usporiadajúcej CK predbežnú rezerváciu na zákazníkove meno. Rezervácie sa realizujú len počas prevádzkovej doby CK a CK. U tých CK, ktoré nemajú prevádzkovú dobu počas víkendov, bude objednávka vybavená v najbližší pracovný deň. V prípade, že to nie je možné - CK okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. Pri úspešnej rezervácii v CK dostane klient zmluvu o obstaraní zájazdu, všeobecné zmluvné podmienky CK s pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to e-mailom. Klient je informovaný do akého termínu je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu /spolu s dokladom o úhrade/ a uhradiť zálohu resp. plnú sumu za zájazd. Storno podmienky - článok VII. Termíny pre úhradu zálohy, doplatku resp. plnej výšky ceny sú záväzné pre klienta a CK nezodpovedá za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu).

IV. Platba za zájazd

Informácie o cene zájazdu, spôsobe platby, termínoch splatnosti sú uvedené v cestovnej zmluve. Všeobecne platí, že pri zájazdoch objednávaných viac ako 30 dní pred odchodom, platí zákazník zálohu podľa podmienok CK (obyčajne 50% z celkovej ceny zájazdu) v deň podpísania cestovnej zmluvy a doplatok najneskôr 30 dní pred odchodom. U zájazdov objednávaných menej ako 30 dní pred odchodom na zájazd /Zájazdy typu "last minute" a „ultra last minute“/ platí zákazník celkovú cenu jednorázovo v deň podpisu zmluvy. Platby možno vykonať bankovým prevodom na účet CK ,prípadne zložením hotovosti v banke. Klient zároveň berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu nemusí v mimoriadnych prípadoch usporiadajúca CK rezerváciu potvrdí. Vtedy zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudne platnosť a klient má nárok vrátenie ním uhradenej sumy, no nemá nárok na náhradu škody. Ostatné náležitosti v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK. Platba sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet CK dovolenkyonline.sk, s.r.o.
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.; č. účtu: 2929842046 / 1100

V. Zájazdy na vyžiadanie

V niektorých prípadoch je nutné, aby CK vyžiadala zájazd priamo od hotelov v konkrétnych destináciách. V takomto prípade postupuje CK podľ podmienok danej CK. Väčšinou sa zloží záloha až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu. V prípade voľných kapacít je táto rezervácia okamžite záväzná a vzťahujú sa na ňu storno podmienky usporiadajúcej CK. V prípade neúspešnej rezervácie (nevyžiadanie) sa plná výška zálohy vracia zákazníkovi.

VI. Cestovné doklady

Zákazník je informovaný o konkrétnom spôsobe odovzdania všetkých potrebných dokladov, ako sú pokyny k odletu, je ubytovací poukaz, letenka atď, zhruba jeden týždeň pred začiatkom zájazdu, kedy dostane od CK alebo CK pokyny k odletu alebo odchodu. Pokyny sú zasielané e-mailom. Zákazník je povinný mať platný cestovný doklad, pas s dostatočnou dobou platnosti aj po návrate zo štátu, tak ako to vyžaduje daná krajina, prípadne platný OP, ak ide o krajinu zo Shenghenského priestoru. Odporúčame tieto informácie preveriť na www.mzv.sk Zákazník je povinný overiť si dôležité informácie, ktoré súvisia so vstupom do vybranej krajiny, prípadne tranzitných krajín. Vízové formality si musí každý klient zabezpečiť sám. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie CK či CK žiadnu zodpovednosť.

VII. Storno podmienky

Pred podpísaním zmluvy a zaplatením zálohy môže zákazník zájazd stornovať bez stornopoplatkov. Po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu a úhrade zálohy, alebo celej sumy za zájazd – sa postupuje podľa storno podmienok usporiadajúcej CK. Odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu info@dovolenkyonline.sk počas pracovnej doby: pondelok – piatok 9.00 – 18.00 hod.  a súčasne zaslané emailom, osobne alebo faxom do usporiadajúcej CK. Kontakty na CK obsahuje zmluva o obstaraní zájazdu.

VIII. Odmietnutie zákazníka

CK si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo objednávky od zákazníka, ktorý: - sústavne zasiela neúplné alebo nesprávne vyplnené objednávky - opakovane zasiela objednávky, s vedomím, že si reálne zájazd neobjedná - minimálne pri dvoch uskutočnených objednávkach nezaplatí zálohu alebo celú sumu za zájazd a nedoručí podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu.

IX. Reklamácie

dovolenkyonline.sk, s.r.o. je cestovná kancelária a zo zákona nezodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb zo strany CK a tiež za ňu nemôže reklamácie vybavovať. Zákazník však môže reklamáciu k zájazdu odovzdať písomne CK, ktorá ju postúpi usporiadateľskej CK a bude zákazníkovi pomáhať s jej vybavovaním. Lehota pre uplatnenie reklamácie je do troch mesiacov od skončenia zájazdu, prípadne odo dňa, kedy mal zájazd skončiť. K reklamácii odporúčame pridať reklamačný protokol z miesta pobytu podpísaný delegátom CK, fotodokumentáciu apod. CK je povinná sa k reklamácii vyjadriť v lehote stanovenej zákonom.
Odporúčame:
- zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy
- zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
- zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
- Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia zájazdu. Ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu, inak právo zaniká.
- Obsah reklamácie:
- číslo zmluvy o obstaraní zájazdu dátum, kedy bola uzatvorená
- CK – usporiadateľ zájazdu
- Dôvod reklamácie
- Požiadavky klienta na kompenzáciu a číslo bankového účtu

CK dovolenkyonline.sk upozorňuje klientov, že zdrojom  údajov o roku výstavby hotelových zariadení a údajov o roku realizácie ich rekonštrukcií je internet. dovolenkyonline.sk nenesie nijakú zodpovednosť za pravdivosť a správnosť týchto údajov. Údaje o kategorizácii hotela, o vzdialenosti od pláže a typu pláže poskytuje CK dovolenkyonline.sk  touroperátor,  a zároveň zodpovedá za správnosť týchto údajov.

X. Ochrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. CK vyhlasuje, že spracúva osobné údaje na základe zmluvy so správcom, teda len v rozsahu a za podmienok, ktoré stanovil správca (usporiadateľskej CK, poisťovňa atď). CK ďalej vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú chránené v zmysle zákona č. § 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a budú slúžiť výhradne a iba len pre potreby CK. Odoslaním nezáväzné objednávky, alebo podpísaním cestovnej zmluvy dáva zákazník CK súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú. Časť informácií a údajov na webe CK je preberaná od mnohých CK a ich ďalších partnerských subjektov. Cez starostlivú prípravu a spracovanie nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií a údajov,uvádzaných na webe, prevádzkovanom CK dovolenkyonline.sk , s.r.o.

XI. Účinnosť

Obchodné podmienky predaja zájazdov dovolenkyonline.sk, s.r.o. vo vyššie uvedenom znení nadobúdajú účinnosť 22.5.2008.

Bratislava

21:35

Piatok
14.06. 2024
New York

15:35

Piatok
14.06. 2024
Londýn

20:35

Piatok
14.06. 2024
Bezplatna inzercia zdarma | Pracovne ponuky v zahranici | Praca a brigady v zahranici | Volne pracovne miesta v zahranici | Praca a brigady v zahranici | Personalny leasing | Pracovna agentura bratislava | Ponuka prace v rakusku | Praca a brigady v zahranici | Praca a brigady v zahranici | Brigady a brigada v zahranici | Brigada na leto v zahranici | Letne brigady v zahranici | Modelingova agentura bratislava | Dovolenka last minute | Dovolenka a ubytovanie v chorvatsku | Lacne letenky online | Najlacnejsie letenky online | Bezlepkova pizza bratislava | Inzercia Praca | Praca a brigady v zahranici | Dovolenky last minute | Dovolenky a zajazdy online | Lacne letenky pre firmy | Ponuka prace v rakusku | Donaska pizze a jedla bratislava | Tvorba web stranok bratislava